Vier Themabijeenkomsten met veel besproken onderwerpen

Tussen 11 en 19 mei 2015 heeft VCHO vier regionale themabijeenkomsten georganiseerd in Maarssen, Zwolle, Eindhoven en Den Haag. In totaal hebben meer dan 200 ondernemers deelgenomen aan de bijeenkomsten.

 Wet Werk en Zekerheid

De heer Aad Boutens van Countus en mevrouw Karin Looij van AK Saldo hebben toelichting gegeven over de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste veranderingen voor  Chinese horecaondernemers als gevolg van deze wet zijn o.a.:

  1. Proeftijd: vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd af te spreken in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Er geldt een maximale proeftijd van 1 maand voor contracten van langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar. Er geldt een maximale proeftijd van 2 maanden voor een contract van 2 jaar of onbepaalde tijd.
  2. Aanzeggen: vanaf 1 januari 2015 moet een werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van het arbeidscontract schriftelijk aan de werknemer laten weten of deze wordt verlengd of niet. Deze aanzegplicht geldt alleen voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Contracten korter dan 6 maanden hoeven niet te worden aangezegd.
  3. Loondoorbetalingsplicht: vanaf 1 januari 2015 geldt de hoofdregel dat wanneer er geen arbeid wordt verricht, loon wel uitbetaald dient te worden, als de oorzaak hiervan bij de werkgever ligt. In oproepcontracten is het mogelijk om de eerste zes maanden deze loondoorbetalingsplicht uit te sluiten indien er geen arbeid is verricht.
  4. Keten: U mag nu 3 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd aan een medewerker aanbieden. Vanaf 1 juli 2015 mag u nog maar 3 contracten in maximaal 2 jaar geven. De werknemer moet dan ook minimaal 6 maanden uit dienst zijn geweest, voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Countus (053-4353208), of AK Saldo (020-3458777).

Controles van de Inspectie SZW

De heren John Tijsen, Andre de Raad en Sander van Loon van de Inspectie SZW gaven voorlichting over hoe de inspectie de controles uitvoert en waarop gecontroleerd wordt.

De inspecteurs legden uit dat de controles in de horeca zich o.a. richten op:

  • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV): Werken de aanwezige werknemers legaal? Wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning? Doet de werknemer wel het werk waar de vergunning voor is verstrekt? Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Deze wetgeving heeft tot doel het voorkomen van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, concurrentievervalsing en arbeidsgerelateerde uitbuiting.
  • Wet minimumloon en vakantietoeslag: Krijgen de werknemers wel het salaris waar zij volgens de wet recht op hebben?
  • Arbeidstijdenwet: Houden de werkgevers zich aan de werk- en rusttijden van de werknemers? Voert de werkgever een degelijke arbeids- en rusttijdenregistratie?

Vervolgens meldden de inspecteurs dat er twee verschillende controles zijn die door Inspectie SZW worden uitgevoerd, namelijk: administratieve controle en werkplekcontrole. Voor beide controles hoeft er geen vooraankondiging gedaan te worden. Wel dienen de inspecteurs zich te legitimeren als toezichthouder en moeten zij de reden van hun komst mededelen.

De ondernemers begrepen de bedoeling van de controles, maar waren over een aantal punten flink verontwaardigd. Als een frituurkok bijvoorbeeld iets aan het doen is wat niet als zodanig in de functieomschrijving wordt genoemd (zoals het wassen van de door hem gebruikte pannen), krijgen de ondernemers een enorme boete van € 12.000,-. De ondernemers vinden dat Inspectie SZW hiermee onrechtvaardig te werk gaat. Bovendien worden de ondernemers 2 keer aangepakt, namelijk door de hoge boete en daarnaast het ontnemen van de rechten om een GVVA aanvraag in te dienen. Men vraagt inspecteurs om dit signaal door te geven. SZW heeft aangegeven dit te zullen doen.

Uitvoering convenant Aziatische horeca

De heer André Vreugdenhil en mevrouw Babette Korrel van het Projectteam Aziatische Horeca van UWV gaven toelichting over hoe het Aziatisch Projectteam ondernemers kan helpen. Het Projectteam kan niet alleen vacatures registreren en bemiddelen, maar ook informatie bieden met betrekking tot aanvraagprocedures van GVVA’s en werkgeversverplichtingen. Het takenpakket van het Projectteam is namelijk sinds het convenant Aziatische horeca verruimd. Voor meer informatie kunnen de ondernemers mailen naar aziatischehoreca@uwv.nl.

Sligro: nog betere voordelen voor VCHO leden

De heer Chris Waalder van Sligro en de heer Erwin van den Oever van Smit Vis, een onderdeel van Sligro, vertelden dat Sligro nog betere voordelen en service aan de Chinese horecaondernemers kan leveren door een goede samenwerking met VCHO. Door deze succesvolle samenwerking heeft Sligro nu het assortiment voor Aziatische restaurants fors uitgebreid en de prijzen aangepast. Voor VCHO leden kan de Sligro accountmanager ook offertes op maat maken.

Als gastheer bood Sligro bij alle drie de vestigingen de ondernemers een lekkere lunch en Smit Vis verzorgde natuurlijk verse vis.