Toetsingskader GVVA aanvragen per 1-10-2017

Per 1 oktober 2017 geldt een nieuw toetsingskader voor de GVVA aanvragen. Hierbij de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen op een rij.

GVVA aanvragen vanaf 01.10.2017:

 • Tussen 1-10-2017 tot 1-10-2018 worden maximaal 1400 vergunningen verleend.
 • De werkgever betaalt gedurende de geldigheidsduur van de vergunning elke maand het volledig overeengekomen loon.

Aantoonbare voorwaarden:

 • Aanbieden van een stage- of leerarbeidsplaats in het kader van een ROC opleiding minimaal MBO-2 niveau opleiding tot kok in de (Aziatische) horeca, van (opgeteld) ten minste 450 uren;
 • De inspanning dient te zijn geleverd na ingangsdatum van de vorige GVVA. Indien er niet sprake is van een vorige GVVA dient de inspanning te zijn aangegaan na 1 oktober 2016
 • Op basis van de informatie op het aanvraagformulier wordt vastgesteld of het om een kleine of grote werkgever gaat, tenzij er aanwijzingen zijn dat de informatie hierover niet juist is.
 • Een benodigde verklaring dat de werknemer op het moment van de aanvraag nog in dienst is. Als de werknemer in het 1ste jaar uit dienst treedt, moet aangetoond worden dat met een nieuwe niet vergunningplichtige werknemer uit Nederland en/of de EER en Zwitserland een duurzaam dienstverband is aangegaan en dat de werknemer op het moment van de aanvraag nog in dienst is.
 • Het moet gaan om een keukenfunctie op tenminste niveau 2.
 • Grote werkgevers mogen met twee werknemers een dienstverband aan gaan voor minder uren, mits het totaal aantal uren maar 38 bedraagt.
 • Kleine werkgevers mogen met één werknemer een dienstverband aan gaan een contract van tenminste 16 uur eveneens voor een keukenfunctie op tenminste niveau 2.   
 • Er is geen sprake van het aangaan van een nieuw dienstverband, indien uit de opeenvolging van tijdelijke dienstverbanden op grond van de Wet Werk en Zekerheid een dienstverband voor onbepaalde tijd geacht wordt te zijn aangegaan. 
 • Als blijkt dat een werknemer eerder bij de werkgever werkzaam was, dan dient de functie minimaal gelijk te zijn aan de destijds uitgeoefende functie.

Promotie:

 • Als een werknemer een functie krijgt op een hoger niveau wordt dit beschouwd als een promotie, mits deze geldt voor alle overeengekomen arbeidsuren, een gedeeltelijke promotie (voor een aantal uren) wordt niet geaccepteerd. Dit moet worden vastgelegd is een aangepaste arbeidsovereenkomst.
 • Als een werknemer promotie maakt dan moet ook het salaris stijgen naar een hoger functieniveau. Als de werknemer al een salaris krijgt die hoort bij een hoger functieniveau dan wordt er van uitgegaan dat er geen promotie is gemaakt.

Een opleidingstraject realiseren:

 • BAK: is voor medewerkers die werkzaam zijn op een keukenfunctie. Een medewerker bediening, kan ook de BAK volgen mits op het moment van de aanvraag deze een keukenfunctie vervult op minimaal niveau 1 voor tenminste 16 uur per week.
 • VCAK: (Verdieping Chinees-Aziatische Keuken) ten tijde van de opleiding dient de medewerker al in dienst te zijn voor tenminste 16 uur.
 • Het is vereist dat de betrokken medewerker in dienst is bij werkgever op een keukenfunctie. Dit dient te blijken uit gegevens in de loonadministratie.
 • Voor werknemers t/m 21 jaar die een opleiding in horeca volgen volstaat een arbeidscontract van 12 uur mits aangetoond kan worden dat deze werknemer een opleiding in de horeca volgt.

Opleiding tot leermeester en een cursus Nederlandse taal:

 • De opleiding leermeester kan door de eigenaar /ondernemer en/of door een niet vergunningplichtige zittende werknemer in een keukenfunctie  – zoals bedoeld in de regeling Aziatische horeca – worden gevolgd. De zittende werknemer dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een keukenfunctie.
 • Als het familieleden betreft, moeten deze ook in de loonadministratie als werknemer zichtbaar te zijn.

Toets op juiste betaling van het loon:

 • Er volgt een negatief advies als de werkgever de beperkingen van een eerder verleende GVVA niet heeft nageleefd. Om die reden wordt getoetst of de werkgever gedurende de looptijd van de vorige GVVA het juiste loon heeft betaald aan de vergunningplichtige kok(s) en het overige personeel. Als het juiste loon niet is betaald, dan is dat reden voor negatief advies.

Aansluiting op voorgaande vergunning:

 • Indien een verlengingsaanvraag voor een GVVA tijdig is ingediend en het een aanvraag betreft voor dezelfde functie  bij dezelfde werkgever kan de vreemdeling een sticker in zijn paspoort krijgen waarmee gedurende de behandeling doorgewerkt kan worden. Bij een positief besluit kan de ingangsdatum aansluiten aan de vorige GVVA. Bij een negatief besluit dient met de werkzaamheden gestaakt te worden.   

Het volledige nieuwe toetsingskader is op te vragen bij VCHO.
Heeft u vragen? Bel 020-3458 202 of mail info@vcho.nl