Nieuwe aanvraagprocedure koks uit China

Woensdag 1 oktober is het convenant Aziatische Horeca in werking getreden. Met dit convenant kan de komende twee jaar, voor bepaalde functies een gelimiteerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verleend voor gekwalificeerde Aziatische koks.

Werkgevers die een restaurant exploiteren van een of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees, kunnen gebruik maken van het convenant.

Het convenant maakt mogelijk dat u, als horecaondernemer gedurende komende twee jaar de mogelijkheid krijgt om een GVVA aan te vragen voor het tewerkstellen van uw kok, die eerder een TWV heeft of had, en eventueel voor nieuwe koks uit China /Azië een GVVA aan te vragen.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Door de procedure in stappen te zetten, hopen wij de procedure overzichtelijk voor u te maken.

Stap 1: Invullen van het juiste formulier

Indien u voor uw TWV kok een verlenging van zijn / haar verblijf wilt aanvragen, dient u het formulier A te downloaden en in te vullen.
De volledige naam van formulier A is `Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel  Arbeid in Loondienst´.

Indien u voor een nieuwe kok uit China / Azië een GVVA wilt aanvragen, dient u het formulier B te downloaden en in te vullen.
De volledige naam van formulier  B is `Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel  Arbeid in Loondienst´.

U kunt beide formulieren ook verkrijgen:

– door dit te downloaden op IND site: www.ind.nl, of

Let op: 

– Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig en juist invult. Een incompleet dossier wordt door de IND niet in behandeling genomen en levert extra vertraging op bij het voorportaal. Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot weigering en/of intrekking van de vergunning door de IND en tevens kan er hierdoor een bestuurlijke boete door de IND worden opgelegd.

– Dien een nieuwe aanvraag niet eerder dan 3 maanden voor het verlopen van de huidige vergunning in.

Stap 2: Ingevulde formulier naar voorportaal sturen

U dient het ingevulde aanvraagformulier naar het voorportaal te sturen. Het adres van het voorportaal is:

AK Voorportaal, Postbus 8035, 1180 LA Amstelveen.
Bij vragen kunt u het voorportaal per mail bereiken: akvoorportaal@gmail.com, of per telefoon:
06-50801423 / 06-50801438 (bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur).
Stap 3: Controleren compleetheid aanvraag bij voorportaal

Het voorportaal is op verzoek van UWV/IND ingericht. Doel is het GVVA aanvraagproces te reguleren en efficiënter te maken, zodat door het UWV en de IND meer aanvragen kunnen worden verwerkt. Echter berust  de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het dossier bij de IND.
Zodra het voorportaal uw dossier ontvangt, krijgt u een factuur van het voorportaal per mail. Het voorportaal bedraagt € 260,- (excl. BTW) per aanvraag. S.v.p. bij betaling factuurnummer vermelden!

Na ontvangst van de behandelingskosten, controleert het voorportaal de compleetheid van elke aanvraag en draagt zorg voor de conformiteit van de aanvraag met het Convenant. Het voorportaal controleert dus alleen op de compleetheid, niet op de juistheid.

Indien een Convenantsaanvraag niet compleet is, verzoekt het voorportaal de aanvrager het dossier compleet te maken alvorens het dossier door te sturen naar de IND. Als de ontbrekende stukken worden nagezonden, per post of per mail, dient de aanvrager het VOORPORTAALNUMMER op het stuk te vermelden.
Indien het voorportaal de Convenantsaanvraag compleet acht, stuurt zij deze door naar de IND voor de afhandeling.

Stap 4: Behandeling aanvraag bij IND/UWV   

Als de leges van de IND zijn betaald, vraagt de IND advies aan het UWV of de buitenlandse werknemer mag werken. Het UWV beoordeelt deze vraag om advies. Op basis van het advies dat het UWV naar de IND stuurt, neemt de IND een beslissing.

Als de beslissing positief is en een GVVA wordt afgegeven, informeert de IND de aanvrager hierover.

Aandachtspunten

1. Een addendum op de arbeidsovereenkomst is nodig als het overeengekomen salaris in de arbeidsovereenkomst (en /of functie) anders is dan wordt aangegeven in het nieuwe convenant.

2. Voorwaarden van het convenant en naleving door de werkgever. UWV zal bij het opstellen van het advies over de toelating tot de arbeidsmarkt toetsen of de werkgever in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag GVVA geen boete is opgelegd wegens overtreding van o.a. de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. In de Wav is namelijk bepaald dat een vergunning kan worden geweigerd indien er een boete is opgelegd en deze onherroepelijk is. Voor meer informatie zie www.werk.nl/werkvergunning.

3. U bent als werkgever voorts verplicht om gedurende de looptijd van de GVVA een of meer van de in het convenant beschreven voorwaarden na te leven. Om in aanmerking te komen voor een eventuele volgende vergunning zal aantoonbaar aan deze voorwaarden moeten zijn voldaan. Het UWV is bevoegd om tussentijds te controleren of de voorwaarden in voldoende mate worden nageleefd. Indien UWV van mening is dat u zich onvoldoende inspant, kan dat een reden zijn de IND te adviseren de verleende vergunning in te trekken.

4. Informatieplicht. U en uw buitenlandse werknemer zijn wettelijk verplicht om alle relevante wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op het recht om in Nederland te verblijven en te werken door te geven aan de IND

5. Administratieplicht. U als werkgever bent wettelijk verplicht om een kopie van het verblijfsdocument en een kopie van het aanvullend document te bewaren in uw administratie.

6. Meer informatie. Voor meer en actuele informatie kijkt u op www.ind.nl. U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is 088-0430430.