Meest gestelde vragen over GVVA-aanvragen vanaf 1 oktober 2016

Beste VCHO-leden,

De nieuwe regeling voor Aziatische koks die per 1 oktober 2016 jl. in werking is getreden, biedt de Aziatische horecaondernemers weer een tijdelijke oplossing voor het nijpende tekort aan bekwame koks. De nieuwe regeling is ruim 2 maanden oud. Omdat wij nu te maken hebben met de voorwaarden uit zowel het convenant als uit de nieuwe regeling, hebben ondernemers veel vragen gesteld. De meest gestelde vragen hebben wij gebundeld en aan UWV voorgelegd. Hieronder leest u de gestelde vragen van de ondernemers en de daarbij horende antwoorden van UWV.

 

 1. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een GVVA aan te vragen nu er een nieuwe regeling per 1 oktober 2016 van kracht is?

Antwoord UWV

Aan welke voorwaarden u moet voldoen, hangt af van de soort GVVA die u gaat aanvragen.

 • Bij alle verlengingsaanvragen dient de werkgever te voldoen aan de voorschriften zoals die aan de eerder onder het Convenant verleende GVVA zijn verbonden (de zgn. convenantvoorschriften). Indien UWV van oordeel is dat deze voorschriften zijn nageleefd en aan de overige voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan, zal een positief advies worden afgegeven aan de IND voor de duur van 2 jaar met de nieuwe voorschriften zoals die in de regeling van 1 oktober 2016 staan. Bij evt. aanvraag om verlenging van die GVVA zal dan getoetst worden aan de nieuwe voorschriften.
 • Bij een GVVA-aanvraag voor een nieuwe kok, indien u reeds 1 of meer koks heeft voor wie onder het Convenant een GVVA onder voorschriften is/zijn verleend toetst UWV of u de voorschriften heeft nageleefd en of aan de overige voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan. Indien UWV van oordeel is dat deze zijn nageleefd, zal een positief advies voor deze nieuwe kok worden afgegeven aan de IND voor de duur van 2 jaar volgens de nieuwe voorschriften zoals die in de regeling staan vanaf 1 oktober 2016. Bij evt. aanvraag om verlenging van die GVVA zal dan getoetst worden aan de nieuwe voorschriften. Dus in dit geval wordt de aanvraag getoetst aan de voorschriften van de reeds eerder onder de werking van het Convenant afgegeven GVVA. Voor de nieuw af te geven GVVA verricht u de inspanning gedurende 2 jaar volgens de nieuwe voorschriften.
 • Bij een GVVA-aanvraag van een nieuw geopend restaurant, hoeft u nog geen inspanningsverplichting in te leveren tenzij UWV van oordeel is dat gelet op de gegevens uit o.a. de KvK niet gesproken kan worden van een nieuwe werkgever. De verplichting gaat in wanneer u deze GVVA heeft gekregen gedurende 2 jaar volgens de nieuwe voorschriften.
 • Indien een kok wisselt van werkgever, bijvoorbeeld door overname, moet de werkgever nieuwe GVVA’s aanvragen bij de IND. Het is afhankelijk van de casus onder welke voorwaarden de GVVA’s kunnen worden verleend.

 

 1. Wat zijn de convenantvoorschriften tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2016?

Antwoord UWV

De convenantvoorschriften zijn dus de voorschriften waar de werkgever destijds op het aanvraagformulier verklaard heeft mee in te stemmen en welke verbonden zijn aan de destijds afgegeven tijdelijke vergunning onder voorschrift. De inspanningen worden dus achteraf bij de verlenging door UWV getoetst. De convenantvoorschriften welke onderdeel uitmaken van de eerder verleende GVVA (zie de arbeidsmarktbijlage) zijn als volgt:

 • Met één niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland en/of de EER of Zwitserland een duurzaam dienstverband aan te gaan,

en/of

 • Een stage- of leerarbeidsplaats in het kader van een opleiding tot kok in de Aziatische keuken aan te bieden (spoor 1) aan een niet-vergunningplichtige leerling uit Nederland en/of de EER of Zwitserland,

en/of

 • Een opleidingstraject (spoor 2) te realiseren voor een niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland en/of de EER of Zwitserland,

en/of indien sprake is van een kleine werkgever,

 • Een opleiding tot leermeester en/of coach en een cursus Nederlandse taal te realiseren voor één van zijn zittende werknemers en/of de eigenaar (spoor 3).

 

 1. Wat zijn de voorschriften van de nieuwe regeling die geldig is tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2019?

Antwoord UWV

De voorschriften van de nieuwe regeling houden in dat de werkgever gedurende de geldigheidsduur van de vergunning elke maand het volledig overeengekomen loon betaalt, en aan ten minste één van de volgende voorschriften voldoet:

 • Met één niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland, EER of Zwitserland (een) dienstverband(en) (opgeteld) voor een fulltime contract (38 uur) voor de duur van ten minste een jaar aangaat voor een keukenfunctie op ten minste niveau 2;
 • In geval het een kleine werkgever betreft, met een niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland, EER of Zwitserland een dienstverband voor een parttime contract (ten minste 16 uur) voor de duur van ten minste een jaar aangaat voor een keukenfunctie op ten minste niveau 2;
 • Een niet-vergunningplichtige medewerker die al in dienst is op een keukenfunctie een nieuwe keukenfunctie op tenminste één niveau hoger aanbiedt voor de duur van ten minste een jaar;
 • Of, ten minste één van de volgende opleidingen realiseert:
 • Het bieden van een stage- of leerarbeidsplaats in het kader van een opleiding voor een keukenfunctie in de (Aziatische) horeca, van (opgeteld) ten minste 450 uren;
 • Een opleidingstraject in de vorm van ‘training on the job’ realiseert om een niet vergunningplichtige werknemer uit Nederland, EER of Zwitserland om of bij te scholen voor een keukenfunctie in de Aziatische keuken; of
 • Opleiding tot leermeester en/of coach en een cursus Nederlandse taal voor één van de zittende niet-vergunningplichtige werknemers en/of de eigenaar.

Onder ‘kleine werkgever’ in bovenvermelde zin wordt verstaan een werkgever die maximaal twee personen als gekwalificeerde kok (vanaf functieniveau 4) in loondienst heeft.

 

 1. Klopt het wel dat in de convenantvoorschriften geen uren zijn bepaald bij het bieden van een stageplaats in het kader van een ROC-opleiding voor een keukenfunctie, en in de voorschriften van de nieuwe regeling (opgeteld) ten minste 450 uren?

Antwoord UWV

Ja. Momenteel wordt nog getoetst op de convenantvoorschriften, omdat de reeds afgegeven GVVA’s hieronder zijn afgegeven. De nieuwe voorschriften zijn verbonden aan de GVVA’s die vanaf 1 oktober 2016 worden afgegeven. Bij de verlenging van de laatste genoemde GVVA’s wordt aan de nieuwe voorschriften getoetst.

 

 1. Kunnen zowel kleine als grote werkgevers de leermeester en/of praktijkbegeleider en een cursus Nederlandse taal volgen?

Antwoord UWV

Vanaf 1 oktober 2016 zal UWV toetsen of de werkgever de convenantvoorschriften die verbonden waren aan de reeds afgegeven GVVA, heeft nageleefd. Dit houdt in dat de er gekeken wordt of is voldaan aan de voorwaarden of de opleiding tot leermeester en/of coach en een cursus Nederlands is gevolgd. Bij de huidige toetsing geldt dit nu alleen voor kleine werkgevers.

Bij toetsing van een verlenging van de na 1 oktober 2016 afgegeven GVVA’s zal aan die gewijzigde voorwaarden worden getoetst. Dit betekent dat dan ook een grote werkgever aan de voorschriften kan voldoen indien hij aantoont dat deze opleidingsinspanning is gerealiseerd.

 

 1. Bij nieuwe aanvragen van restaurants die nog open moeten gaan (dus bij aanvraag nog geen personeel en de zaak nog niet open), hoe gelden de voorwaarden?

Antwoord UWV

Werkgevers die voor het eerst een aanvraag indienen wordt een vergunning verleend indien deze werkgever akkoord gaat met de voorwaarden zoals in het aanvraagformulier opgenomen. Als niet eerder een vergunning aan deze nieuwe werkgever is verleend, wordt er niet getoetst aan de voorwaarden zoals opgenomen in het convenant tenzij UWV van oordeel is dat gelet op de gegevens uit o.a. de KvK niet gesproken kan worden van een nieuwe werkgever.

Onder nieuwe werkgever wordt verstaan een nieuw te openen zaak.

 

 1. Kan je voldoen aan de voorschriften door promotie in een parttime keukenfunctie?

Antwoord UWV

Deze voorwaarde is alleen verbonden aan de GVVA’s die na 1 oktober 2016 zijn afgegeven.

 

 1. In het geval van een kleine werkgever die een parttimer mag aannemen (min 16 uur): mag dit bijvoorbeeld ook bestaan uit 2 contracten van 8 uur die bij elkaar worden opgeteld, zoals voorheen?

Antwoord UWV

Let op: Een kleine werkgever kan pas bij een verlenging van een GVVA die op grond van de nieuwe regeling is verleend, deze voorwaarde gebruiken. De regeling bepaalt in geval het een kleine werkgever betreft,

 • Met een niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland, EER of Zwitserland een dienstverband voor een parttime contract (ten minste 16 uur) voor de duur van ten minste een jaar aangaat voor een keukenfunctie op ten minste niveau 2.

Dit betekent dat, in afwijking van hetgeen hierover is bepaald voor een grote werkgever, geen contracten kunnen worden opgeteld. Immers t.a.v. de grote werkgever staat in de regeling:

 • Met één niet-vergunningplichtige werknemer uit Nederland, EER of Zwitserland (een) dienstverband(en) (opgeteld) voor een fulltime contract (38 uur) voor de duur van ten minste een jaar aangaat voor een keukenfunctie op ten minste niveau 2.

 

 1. Bij een verlengingsaanvraag van dezelfde kok mag de kleine werkgever (bijvoorbeeld eenmanszaak) het eerder behaalde diploma nogmaals gebruiken?

Antwoord UWV

Nee, dit is voor geen enkele werkgever, dus ook niet de kleine werkgever, toegestaan. Zie ook de toelichting bij paragraaf 19a:

 • Bij de aan de vergunning verbonden voorschriften dient het om nieuwe, nog niet eerder ingebrachte inspanningen te gaan. Ook dient het om inspanningen te gaan die geleverd zijn na afgifte van een eerdere vergunning.

 

 1. Een niet-vergunningplichtige medeweker werkt in 2 filialen. Kan zijn BAK diploma gebruikt worden voor beide filialen voor aanvragen GVVA?

Antwoord UWV

Nee. De geleverde inspanning kan eenmalig worden ingezet om aan te tonen dat aan de voorschriften is voldaan. De werkgever dient dit ook uitdrukkelijk te verklaren op het aanvraagformulier. Indien dit niet wordt verklaard zal dit leiden tot een negatief advies van UWV.