Contract met bedrijfsarts of Arbodienst verplicht per 1 juli!

Contract met bedrijfsarts of Arbodienst verplicht. Voorkom hoge boete!

De Arbeidsomstandighedenwet is per 1-7-2017 gewijzigd. U bent verplicht een contract te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst.

Voorkom een hoge boete!
De Inspectie SZW kan vanaf 1 juli 2018 een boete opleggen als u geen contract heeft afgesloten met een bedrijfsarts of arbodienstverlener. Deze boete is minimaal € 340,- en kan oplopen tot maar liefst € 13.500,- Ga hiermee dus nu aan de slag!

Invoering verplicht basiscontract
De belangrijkste wijziging is dat u verplicht bent een contract af te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienstverlener voor ondersteuning bij de volgende werkzaamheden:

  1. Deskundige begeleiding bij ziekte van uw werknemers;
  2. Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  3. Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan uw werknemers.
  4. Het aanbieden van een preventief spreekuur. De werknemer moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief, ook al is er geen sprake van verzuim, naar de bedrijfsarts te gaan.

Eisen beroepsuitoefening arbodienstverleners
Als ondernemer moet u voor de volgende zaken zorgen:

  • De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken als hij dat nodig vindt;
  • De werknemer moet een ‘second opinion’ kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel bij het UWV blijft ook nog steeds mogelijk;
  • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
  • De bedrijfsarts (en de andere arbodeskundigen) moeten kunnen overleggen met de werknemers-vertegenwoordiging.

Preventiemedewerker nu al verplicht!
Elk bedrijf moet nu al ten minste één werknemer aanwijzen als preventie-medewerker. Bij 25 of minder werknemers mag dit de directeur/eigenaar zelf zijn. Hij/zij heeft als taak om samen te werken met de bedrijfsarts/arbodienst en andere arbodienstverleners over de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Daarnaast ondersteunt hij/zij de werkgever bij het invullen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
U bent dus verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) in uw bedrijf uit te voeren. Een RI&E is kort gezegd:

  • een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw bedrijf
  • een plan van aanpak voor het oplossen ervan

Met de RIE kunt dus de risico’s, ook de financiële, voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen.

Aan de slag met opstellen RI&E 
Eerst checken op www.zelfinspectie.nl of u de juiste maatregelen hebt genomen. Vervolgens stelt u een plan van aanpak op met het instrument RI&E Horeca. Deze moet u laten toetsen door een arbodeskundige (niet door een bedrijfsarts). Alleen voor toetsen is geen contract nodig.

Nadat een arbodienst de RI&E heeft goedgekeurd, gaat u aan de slag met een plan van aanpak samen met uw personeel. Ook de evaluatie doet u samen met uw medewerkers. De Inspectie SZW controleert of u aan uw arboverplichting op het punt van een veilige en gezonde werkomgeving heeft voldaan.

Aan de slag met contract afsluiten bedrijfsarts/arbodienst
Ga hiervoor ook naar de website www.zelfinspectie.nl en klik op de button ‘Arbo op Orde, daarna op ‘contract bedrijfsarts/arbodienst’ en start de zelfinspectie. Loop ook de andere punten op deze website goed na zodat u zeker weet dat u aan alle regels voldoet.

De website www.zelfinspectie.nl is er alleen in het Nederlands. Komt u er niet uit? U kunt hulp vragen bij VCHO!

VCHO Ledenvoordeel Arbodienst
A&P Provitale is een landelijke Arbodienst en beschikt over o.a. gecertificeerde bedrijfsartsen en een breed team van Arbodeskundigen. Zij treden op als adviseur bij verzuim en preventie. Deze adviseurs houden contact met u, uw zieke medewerker(s), UWV, verzekeraar, bedrijfsartsen en alle andere betrokken partijen. Afhankelijk van de overeenkomst krijgt u 1 aanspreekpunt voor alle Arbovragen. Ook kunnen zij u informeren m.b.t.. studenten, oproepkrachten.

Voor VCHO leden gelden aantrekkelijke kortingen tot max. 30% op de standaard tarieven. Voor een basiscontract betaalt u bij A&P Provitale € 20,- per werknemer per jaar.

Wilt contact met A & P Provitale of heeft u vragen? Bel VCHO: 020-3458 202 of mail info@vcho.nl.