Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap

1. De contributie per jaar voor restaurants en hotels (tot 50 kamers) bedraagt € 395, voor cafetaria’s € 290 en voor restaurants/cafetaria’s tot 30m2 of zonder personeel € 220. De hiervoor genoemde bedragen worden belast met 21% BTW.

2. Indien u meerdere horecazaken heeft en alle zaken lid zijn van VCHO, dan ontvangt u 25% korting over het totaalbedrag van de contributies.

3. Voor nieuwe leden kan het lidmaatschap per direct ingaan. Als nieuw lid ontvangt u voor het eerste kalenderjaar slechts een contributiefactuur voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar.

4. Het kalenderjaar voor de contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de contributie voor de resterende duur van het kalenderjaar.

5. De hoogte van de contributie kan worden aangepast aan de jaarlijkse inflatie (prijsindex).

6. De betalingstermijn voor contributiefacturen is 14 dagen na factuurdatum. Daarna kunnen kosten voor het innen van de contributie bij u in rekening worden gebracht.

7. Het lidmaatschap loopt tot wederopzegging en wordt telkens verlengd met een periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig en correct heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

8. Indien u gratis lid bent geworden tijdens het lopende kalenderjaar, dan dient u het daarop volgende kalenderjaar minimaal één jaar lid te blijven.

9. Ledenkorting geldt alleen zolang men lid is van VCHO. Indien de looptijd van de afgesloten dienst langer duurt dan één jaar, zullen (na afloop van het VCHO-lidmaatschap) voor de resterende looptijd de reguliere tarieven worden gehanteerd door de betreffende dienstverlener. Beëindiging van de overeenkomst met de betreffende dienstverlener geschiedt niet eerder dan na afloop van de overeengekomen contractsperiode.

10. Gebruik van de Buma, Sena en/of Videma kortingsregeling geschiedt per aanvang van het kalenderjaar en wordt zonder tussentijdse opzegging automatisch verlengd. Opzegging van de kortingsregeling dient vóór 1 oktober schriftelijk aan VCHO te worden doorgegeven.

11. VCHO is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en/of de uitvoering van contracten die tussen het lid en derde dienstverleners zijn afgesloten, noch is VCHO aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

12. VCHO behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen met onze partners.

Evenementen en Activiteiten

1. Tijdens evenementen en activiteiten die georganiseerd worden door VCHO en/of in samenwerking met haar partners, zal beeldmateriaal (foto’s en video’s) voortgebracht worden en gedeeld worden op verschillende mediakanalen (o.a. Facebook, Instagram, WeChat, website, etc.) van VCHO.

2. Als u zich aanmeldt voor evenement(en) en/of activiteit(en) georganiseerd door VCHO, geeft u toestemming voor eventuele publicaties van beeldmateriaal gemaakt op het evenement en/of activiteit via de verschillende mediakanalen van VCHO.