Algemene voorwaarden

 • Algemene Voorwaarden
  • De contributie voor restaurants en hotels bedraagt € 375,- per jaar en voor cafetaria’s € 275,- per jaar. De hiervoor genoemde bedragen worden belast met 21% BTW.
  • Indien u meerdere horecazaken heeft en alle zaken lid zijn van VCHO, dan ontvangt u 25% korting over het totaalbedrag van de contributies.
  • Voor nieuwe leden kan het lidmaatschap per de 1e van iedere maand ingaan. Als nieuw lid ontvangt u voor het eerste kalenderjaar slechts een contributiefactuur voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar.
  • Het kalenderjaar voor de contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de contributie voor de resterende duur van het kalenderjaar.
  • De hoogte van de contributie kan worden aangepast aan de jaarlijkse inflatie (prijsindex).
  • De betalingstermijn voor contributiefacturen betreft 14 dagen na factuurdatum. Daarna kunnen kosten voor het innen van de contributie bij u in rekening worden gebracht.
  • Het lidmaatschap loopt tot wederopzegging en wordt telkens verlengd met een periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk vóór
   1 oktober van het lopende kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig en correct heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
  • Indien u gratis lid bent geworden tijdens het lopende kalenderjaar, dan dient u het daarop volgende kalenderjaar minimaal één jaar lid te blijven.
  • Ledenkorting geldt alleen zolang men lid is van VCHO. Indien de looptijd van de afgesloten dienst langer duurt dan twee jaar, dan zal (na afloop van het lidmaatschap VCHO) voor de resterende looptijd van het contract de reguliere tarieven worden gehanteerd door de betreffende dienstverlener. Beëindiging van de overeenkomst met de betreffende dienstverlener geschiedt niet eerder dan na afloop van de overeengekomen contractsperiode.
  • Gebruik van de Buma en/of Sena en/of Videma kortingsregeling geschiedt per aanvang van het kalenderjaar en wordt zonder tussentijdse opzegging automatisch verlengd. Opzegging van de kortingsregeling dient vóór 1 oktober schriftelijk aan VCHO te worden doorgegeven.
  • VCHO is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en/of de uitvoering van contracten die tussen het lid en derde dienstverleners zijn afgesloten, noch is VCHO aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  • VCHO behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen met onze partners.

  中饮公会会员章程

  • 餐馆、宾馆和酒店的每年会费为375欧元,薯条店及没有员工的企业每年会费为275欧元。会费不包括 21% BTW。
  • 如果您有两家以上的餐馆,并且它们都是中饮公会的会员,每家餐馆可得到25%的总会费优惠。
  • 新会员可以在每月1日入会。在年中入会的会员,只须支付该年度剩余月份的会费。
  • 年度会费期限由1月1日起到该年度12月31日,如要提前退会,将不退还该年度剩余会费。
  • 每年会费按中央统计局公布的生活指数调整。
  • 会费必须在收到账单的14天内支付;如果不准时支付会费,您必须承担由此而引起的所有额外费用。
  • 如果没有退会,会籍将每年自动延续一年。如果您要退会,需在当年10月1日前书面告知公会。如果没有在时间限制前收到通知,会籍将延续到下一年的年底。
  • 如果您当年的会籍是免费的,您至少在下一年要保留会籍一年。
  • 会员优惠只有在有会籍的情况下才适用。如果服务期超过两年,您已不是公会会员,那么,剩余期限的合同执行后,您需支付没有折扣的正常价格。有关服务提供者不得早于商定的合同期合同的终止。
  • Buma和/或Sena和/或Videma优惠条例是整年有效的,如果用户不提前终止,优惠将在第二年自动更新。终止必须在前一年的10月1日之前以书面形式通知VCHO。
  • 中饮公会不承担任何责任和/或负责会员与第三方服务提供者之间签订合同的内容,中饮公会也不对由此造成的后果承担责任。
  • 中饮公会保留向其合作公司/机构提供会员信息的权利。